ONTDEK DE KINDVRIENDELIJKE REISWERELD MET TIPS EN VERHALEN VAN EEN REIZENDE MOEDER

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Bellasol: de eenmanszaak Bellasol (hieronder wordt ook extra handelsnaam: moedersmetdromen.nl verstaan), gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 77028031.

1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Bellasol (moedersmetdromen.nl) een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Producten: alle (digitale) producten die Bellasol (moedersmetdromen.nl) aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: de online verkoop van accessoires voor kinderwagens, toegang verlenen tot Google Maps Kaarten, online gidsen in de vorm van een PDF en overige digitale producten. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bellasol (moedersmetdromen.nl) en klant krachtens welke Bellasol  (moedersmetdromen.nl) de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Distributeur: de zakelijke klant die de geleverde producten van Bellasol uit naam van zij/haar beroep of bedrijf verder doorverkoopt aan zijn/haar klanten.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Bellasol.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Bellasol worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: moedersmetdromen.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bellasol (moedersmetdromen.nl) gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten op afstand tussen Bellasol (moedersmetdromen.nl) en klant, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Bellasol (in dit geval op moedersmetdromen.nl) verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Bellasol (moedersmetdromen.nl) en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Bellasol zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering.

2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. HET AANBOD EN DE OFFERTE

3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.2. Bellasol (moedersmetdromen.nl) zal in het aanbod/offerte aangeven welke (digitale) producten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod/offerte.

3.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden (digitale) producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Bellasol (moedersmetdromen.nl) gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Bellasol (moedersmetdromen.nl) niet.

3.4. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Bellasol (moedersmetdromen.nl) het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.5. Bellasol (moedersmetdromen.nl) behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 30% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Bellasol (moedersmetdromen.nl) de producten levert.

3.6. Alle door Bellasol (moedersmetdromen.nl) gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, inclusief btw, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op de website of in de offerte/ het aanbod worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.

3.7. Bellasol (moedersmetdromen.nl) behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

3.8. Bellasol (moedersmetdromen.nl) behoudt zich het recht om prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden. 

3.9. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten of bestellingen.

3.10. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

 

ARTIKEL 4. AANBOD EN DE OVEREENKOMST

4.1. Het aanbod en de overeenkomst komen tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via de e-mail of door een bestelling via de webshop. Het aanbod bevat een omschrijving van de producten. Vergissingen of fouten in het aanbod (op afbeeldingen) binden Bellasol (moedersmetdromen.nl) niet.

4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Bellasol (moedersmetdromen.nl) binnen bekwame tijd overgaan tot de levering van het (digitale) product. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Bellasol onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

4.4. Bellasol (moedersmetdromen.nl) heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.

4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Bellasol(moedersmetdromen.nl)  zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.

4.6. Indien de klant een overeenkomst met Bellasol (moedersmetdromen.nl) wenst te annuleren komt hem dit recht enkel toe indien de opdracht wordt geannuleerd binnen de herroepingstermijn en/of voordat de fysieke producten verstuurd zijn. De klant dient Bellasol schriftelijk en tijdig mede te delen de bestelling te willen annuleren. Hier geldt een uitzondering voor online producten: door digitale producten te kopen zoals toegang tot de Google Maps Kaarten en online gidsen (en alle overige digitale producten) en toegang te krijgen tot het online product, erken je dat je afstand doet van je recht om deze aankoop te herroepen dan wel annuleren volgens de EU-wet op verkopen op afstand.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR BELLASOL

5.1. Bellasol (moedersmetdromen.nl) garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2. Bellasol (moedersmetdromen.nl)  spant zich in om de gegevens die Bellasol (moedersmetdromen.nl)  voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde producten dient Bellasol met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing. Bellasol (moedersmetdromen.nl)  streeft ernaar klachten binnen 14 dagen in behandeling te nemen.

5.4. Bellasol (moedersmetdromen.nl)  is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Bellasol (moedersmetdromen.nl) uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT EN HET HERROEPINGSRECHT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2. De klant dient Bellasol (moedersmetdromen.nl) te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Bellasol (moedersmetdromen.nl)  onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Bellasol (moedersmetdromen.nl)  om verzoekt.

6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bellasol (moedersmetdromen.nl)  zijn verstrekt, heeft Bellasol (moedersmetdromen.nl)  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

6.4. De klant stelt Bellasol (moedersmetdromen.nl)  steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, het banknummer.

6.5. Wanneer Bellasol (moedersmetdromen.nl) inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Bellasol (moedersmetdromen.nl)  is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de Klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.

6.6. Bij klachten over de door Bellasol (moedersmetdromen.nl) geleverde producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Bellasol (moedersmetdromen.nl)  binnen 30 na levering van de producten. De klant vrijwaart Bellasol (moedersmetdromen.nl) één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde producten.

6.7. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Bellasol (moedersmetdromen.nl) mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.

6.8. De in artikel 6.7 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking daarvan. De klant mag het product slechts bekijken en gebruiken zoals zij dit in een winkel zou kunnen doen.

6.9. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) . Zo snel mogelijk daarop zendt de klant het product terug naar de Bellasol (moedersmetdromen.nl) . Het risico van terugsturen en de kosten hiervan liggen bij de klant.

6.10. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.11. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

6.12. Bellasol (moedersmetdromen.nl)  kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:

 • producten die voor de klant gepersonaliseerd zijn;
 • producten met een hygiënische verzegeling waarbij de verzegeling door de klant verbroken is.

6.13. Bellasol (moedersmetdromen.nl) verstuurt de producten met pakketpost en digitale producten per e-mail naar het e-mailadres dat is afgegeven bij het maken van de bestelling . Bellasol is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging (zoals in de spammail) van het (digitale) product.

6.14. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Bellasol (moedersmetdromen.nl) . Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Bellasol, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door Bellasol (moedersmetdromen.nl) te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Bellasol (moedersmetdromen.nl) opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens van de klant. Bellasol (moedersmetdromen.nl) zal bestellingen binnen 7 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. De voorraad wordt vermeld op de website en/of in het aanbod/de offerte.

7.2. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 60 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.

7.3. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Bellasol mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.4. Aan de leveringsplicht van Bellasol (moedersmetdromen.nl) zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bellasol geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

7.5. Indien de levering onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Bellasol (moedersmetdromen.nl) een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Bellasol (moedersmetdromen.nl) onderzoek doen naar de levering bij het koeriersbedrijf en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.

 

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.

8.2. Alle door Bellasol (moedersmetdromen.nl) verzonden facturen dienen door de klant binnen 15 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd.

8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.4. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere de opdrachtgever en gelden de wettelijke tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

8.5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in geval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

8.6. In bovenstaande gevallen heeft Bellasol (moedersmetdromen.nl) voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

8.7. De klant gaat er mee akkoord dat Bellasol (moedersmetdromen.nl) elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Bellasol (moedersmetdromen.nl) zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.

8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Bellasol (moedersmetdromen.nl) verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Bellasol (moedersmetdromen.nl) een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

8.9. Alle door Bellasol (moedersmetdromen.nl) geleverde producten blijven eigendom van Bellasol totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) zijn voldaan. Met uitzondering op de Google Maps Kaarten, deze blijven ook na betaling eigendom van moedersmetdromen.nl (Adriana Ljubic). 

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle ter beschikking gestelde documentatie, aanbiedingen, Google Maps Kaarten, digitale producten, tekeningen en modellen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Bellasol (moedersmetdromen.nl) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2. De door Bellasol (moedersmetdromen.nl) geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht aan andere particulieren, retailers of groothandelaren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tevens is doorverkoop en distributie niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Bellasol (moedersmetdromen.nl) en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Bellasol (moedersmetdromen.nl).

9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Bellasol ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Bellasol (moedersmetdromen.nl).

9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Bellasol (moedersmetdromen.nl) geleverde producten blijven eigendom van de klant.

9.6. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Bellasol (moedersmetdromen.nl) plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Bellasol (moedersmetdromen.nl) vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

9.8. Bij inbreuk heeft Bellasol (moedersmetdromen.nl) recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen Bellasol (moedersmetdromen.nl) en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Bellasol (moedersmetdromen.nl) kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

10.2. Indien Bellasol (moedersmetdromen.nl) onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) uitkeert.

10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Bellasol (moedersmetdromen.nl) dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan;

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bellasol (moedersmetdromen.nl) aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. Bellasol (moedersmetdromen.nl) sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Bellasol (moedersmetdromen.nl) geleverde producten en alle informatie die in de digitale producten en op de blogs te vinden is, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Bellasol (moedersmetdromen.nl).

10.5. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

10.6. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is daarnaast nimmer aansprakelijk voor geleden verliezen door de klant in geval van het niet kunnen uitleveren van een levering. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is afhankelijk van haar leveranciers en/of software van derden. 

10.7. Klant vrijwaart Bellasol (moedersmetdromen.nl) voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten van Bellasol (moedersmetdromen.nl).

10.8. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is nimmer aansprakelijk voor het door de klant onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten van Bellasol (moedersmetdromen.nl).

10.9 Bellasol (moedesmetdromen.nl) is nimmer aansprakelijk om de juiste apparatuur te verzorgen voor de klant. De klant is zelf aansprakelijk om aangegeven apps te kunnen downloaden (zoals Facebook, Google Maps App) om de aankoop juist te kunnen gebruiken.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.

11.2. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Bellasol (moedersmetdromen.nl) weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Bellasol (moedersmetdromen.nl) kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Bellasol (moedersmetdromen.nl) een overeenkomst is aangegaan.

11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Bellasol (moedersmetdromen.nl) onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Bellasol (moedersmetdromen.nl) of Bellasol (moedersmetdromen.nl) zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Bellasol (moedersmetdromen.nl), wanprestatie door leveranciers van Bellasol (moedersmetdromen.nl) waardoor Bellasol haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Bellasol (moedersmetdromen.nl) of diens leveranciers.

11.5. Bij overmacht heeft Bellasol (moedersmetdromen.nl) ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Bellasol (moedersmetdromen.nl) in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST, BEËINDIGING EN ANNULERING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

12.2. Beide partijen, zowel klant als Bellasol (moedersmetdromen.nl), komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

12.3. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Bellasol (moedersmetdromen.nl) de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Bellasol voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Bellasol (moedersmetdromen.nl);
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

Bellasol (moedersmetdromen.nl) zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

12.4. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.2 en 12.3 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Bellasol (moedersmetdromen.nl) vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5. Bellasol (moedersmetdromen.nl) behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Bellasol (moedersmetdromen.nl) overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

12.6 Lidmaatschap

Je lidmaatschap wordt voortgezet totdat het wordt opgezegd. Waarvan de 1e maand gratis, daarna het bedrag zoals bekendgemaakt op de website en per mail, per maand. Als je gebruikt wilt maken van het lidmaatschap op 1 van de Google Maps Kaarten, moet je beschikken over internettoegang en een Google Maps compatibel apparaat. Je moet ons tevens een of meer betaalmiddelen verstrekken. “Betaalmiddel” betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je abonnementskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel, tenzij je je lidmaatschap opzegt vóór je factureringsdatum (deze gaat van start maandelijks vanaf de dag van aankoop).

12.7 Lidmaatschap stopzetten

Je kunt je lidmaatschap te allen tijd opzeggen.  Nadat je hebt opgezegd, behoud je toegang tot de Google Maps Kaart, Facebookgroep en Premiummail tot het einde van je factureringsperiode. Betalingen worden niet gerestitueerd en we bieden geen terugbetaling of tegoed voor gedeeltelijke lidmaatschapsperioden of voor ongebruikte onderdelen van het abonnement. Als je wilt opzeggen vind je in de mailingen een knop die leiden naar jouw persoonlijke account. Hier kun je je abonnement stopzetten.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. Bellasol (moedersmetdromen.nl) zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Bellasol (moedersmetdromen.nl) in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

13.2. De garantietermijn van Bellasol (moedersmetdromen.nl) komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is derhalve niet verantwoordelijk de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor de individuele toepassing van de klant.

13.3. De garantie zoals genoemd in dit artikel geldt niet indien de klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt dan wel heeft laten bewerken door derden, aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Bellasol (moedersmetdromen.nl).

13.4. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Bellasol (moedersmetdromen.nl) te leveren producten voor rekening komt van Bellasol (moedersmetdromen.nl), heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN DISTRIBUTIE GELEVERDE PRODUCTEN BELLASOL

14.1. Indien de distributeur een order plaatst van meer dan €5.000,- is Bellasol (moedersmetdromen.nl) gerechtigd een aanbetaling van 30% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Bellasol (moedersmetdromen.nl) de producten levert.

14.2. Indien geen tijdstip voor levering is overeengekomen dient de distributeur de producten af te nemen, dan wel Bellasol (moedersmetdromen.nl) in de gelegenheid te stellen om de producten af te leveren, binnen één maand na het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht. Uiterlijk binnen zes maanden na het plaatsen van de bestelling/het geven van de opdracht dienen de producten in het bezit van de distributeur te zijn.

14.3. Bij overtreding van artikel 14.2. is Bellasol (moedersmetdromen.nl) gerechtigd opslagkosten in rekening te brengen. Deze kosten bedragen minimaal 1% van het overeengekomen factuurbedrag per maand.

14.5. Voor ieder soort product is een door Bellasol (moedersmetdromen.nl) te bepalen verpakking in de prijs inbegrepen, onverminderd het recht van Bellasol (moedersmetdromen.nl) om statiegeld in rekening te brengen. Herbruikbaar verpakkingsmateriaal blijft eigendom van Bellasol en dient, indien Bellasol hierom verzoekt, zo spoedig mogelijk geretourneerd te worden. Bellasol (moedersmetdromen.nl) is derhalve niet verplicht om verpakkingsmateriaal in te nemen.

14.6. De distributeur is verplicht tot een minimale afname van 25 stuks.

14.7. De distributeur zal claims met betrekking tot gebreken, schade of non-conformiteit van de producten, binnen 5 werkdagen schriftelijk melden aan Bellasol (moedersmetdromen.nl).

14.8. De distributeur zal alle andere claims schriftelijk melden aan Bellasol (moedersmetdromen.nl) binnen 6 maanden na de datum van levering.

14.9. Productaansprakelijkheid wordt afgewezen indien de klacht te wijten is aan onzorgvuldig of foutieve opslag bij de distributeur.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bellasol (moedersmetdromen.nl) en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Bellasol (moedersmetdromen.nl) alleen bindend indien en voor zover deze door Bellasol (moedersmetdromen.nl) uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

15.3. Indien Bellasol (moedersmetdromen.nl) op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.

15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derde worden overgedragen indien Bellasol (moedersmetdromen.nl) hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bellasol (moedersmetdromen.nl) partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.7. De klant en Bellasol (moedersmetdromen.nl) zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.

15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Bellasol (moedersmetdromen.nl) en de klant.

15.9. Deze voorwaarden zijn ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere.

 

versie: januari 2023